ارسال فایل آزمون غربالگری

فرم مورد نظر را ابتدا تکمیل و سپس از فرم زیر بازگراری نمایید. بعد از بررسی نتیجه غربالگری به اطلاع شما خواهد رسید

آزمون غربالگری ارسال فایل

فایل ها را به اینجا بکشید یا
حداکثر اندازه فایل: 8 MB.
    شماره تماسی که سفارش را با آن ثبت نموده اید وارد نمایید.